Obavještenje za kandidate-kadete XII klase GPBiH za čin "Mlađi inspektor"

KOMISIJA ZA IZBOR KANDIDATA - KADETA XII KLASE GRANIČNE POLICIJE BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJEŠTENJE

o rezultatima ostvarenim na testiranju vještine plivanja, morfološkog statusa i fizičkih sposobnosti kandidata XII klase GP BiH za čin ''Mlađi inspektor''

i o održavanja usmenog dijela testiranja – intervju za čin ''Mlađi inspektor''

 

 

Testiranje fizičke sposobnosti kandidata za čin ''Mlađi inspektor'' održano je dana 4.3.2024. godine u Mostaru, u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova.

U skladu sa članovima 7., 8., 9. i 10. Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke prvog i drugog nivoa u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Odluka), provedena je provjera fizičke sposobnosti kandidata, morfološkog statusa i vještine plivanja.

Od ukupno 77 kandidata koji su pozvani na testiranje provjere fizičke sposobnosti kandidata, morfološkog statusa i vještine plivanja, testiranju nije pristupilo 6 kandidata, te su isti isključeni iz daljeg postupka odabira kandidata u skladu sa članom 51. stav (3) Zakona o policijskim službenicima BiH.

Testu fizičkih sposobnosti, provjeri morfološkog statusa i provjeri vještine plivanja pristupio je ukupno 71 kandidat, od čega:

-          1 kandidat nije zadovoljio uslove iz člana 7. stav (1) Odluke (morfološki status),

-          2 kandidata nisu zadovoljila uslove iz člana 10. Odluke (vještina plivanja),  

-          8 kandidata koji su pristupili testu fizičkih sposobnosti nisu zadovoljili uslov iz člana 9. i člana 7. Odluke.

Navedeni kandidati koji ne zadovoljavaju uslove iz Odluke isključuju se iz dalje procedure odabira. Listu kandidata po jedinstvenim šiframa 17 kandidata koji nisu zadovoljili navedene uslove iz Odluke i koji nisu pristupili testiranju možete pogledati ovdje (Tabela 1 - lista kandidata po jedinstvenim šiframa koji nisu zadovoljili uslove iz testa fizičke sposobnosti, provjere vještine plivanja i morfološkog statusa i koji nisu pristupili testiranju).

Ukupno 60 kandidata zadovoljilo je uslove propisane Odlukom u pogledu testa fizičkih sposobnosti (ostvarili 21 bod i više), provjere vještine plivanja i morfološkog statusa. Listu kandidata po jedinstvenim šiframa koji su položili test, kao i broj osvojenih bodova na testu možete pogledati ovdje (Tabela 2 - lista kandidata po jedinstvenim šiframa koji su zadovoljili uslove iz testa fizičke sposobnosti, provjere vještine plivanja i morfološkog statusa).

 

Održavanje usmenog dijela testiranja – intervju za čin ''Mlađi inspektor''

 

Obavještavaju se kandidati koji su položili test fizičke sposobnosti za čin ''Mlađi inspektor'', da će se u dane 28.-29.03.2024. godine, u sjedištu Granične policije BiH, koje se nalazi u Sarajevu, u ulici Reufa Muhića 2A, održati usmeni dio testiranja (intervju).

Raspored obavljanja intervjua sa kandidatima, sa prikazanim podacima o danu i vremenu početka intervjua za svakog kandidata, na kojem su podaci o kandidatima prikazani u vidu jedinstvenih šifri, možete pogledati ovdje Tabela 3- raspored kandidata po jedinstvenim šiframa za intervju za čin ''Mlađi inspektor''.

Potrebno je da svi kandidati, najkasnije 1 sat prije naznačenog vremena za intervju dođu na naprijed navedenu adresu, te da sa sobom ponesu identifikacioni dokument (lična karta, pasoš ili drugi identifikacioni dokument sa slikom), kao i jedinstvenu šifru koja im je dodijeljena prilikom provođenja testa opšteg znanja.

Kandidati koji iz bilo kojih razloga ne pristupe intervju u vrijeme navedeno u rasporedu, biće isključeni iz dalje procedure odabira. Napominjemo, da usljed popunjenosti termina za intervju ne postoji mogućnost promjene naznačenih termina.

                                                        

                                                                       PREDSJEDAVAJUĆI KOMISIJE