Obavještenje za kandidate kadete XII klase GP BiH-mlađi inspektori

KOMISIJA ZA IZBOR KANDIDATA-KADETA XII KLASE GRANIČNE POLICIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

OBAVJEŠTENJE

o rezultatima ostvarenim na testu opšteg znanja za čin ''Mlađi inspektor''i o održavanju testa fizičkih sposobnosti i provjere vještine plivanja za kandidate-kadete XII klase Granične policije Bosne i Hercegovine za čin ''Mlađi inspektor''

 

Test opšteg znanja (posebni pisani test i esej) za kandidate koji su ispunjavali opšte i posebne uslove po Javnom oglasu za prijem kadeta XII klase Granične policije od 17.10.2023. godine i čije prijave na javni oglas su prihvaćene za čin ''Mlađi inspektor'', održan je dana 3.2.2024. godine (subota), u Sarajevu, u prostorijama Mašinskog fakulteta, Sarajevo.

U skladu sa članom 6. stav (3) Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke prvog i drugog nivoa u Graničnoj policiji BiH (Odluka), test opšteg znanja za drugi nivo pristupanja u činu ''Mlađi inspektor'' su položili kandidati koji su na testu (poseban pisani test i esej) ostvarili ukupno 30 bodova ili više.

Od ukupno 170 kandidata koji su ispunjavali uslove za polaganje testa opšteg znanja, i koji su pozvani na testiranje, testiranju je pristupilo 115 kandidata, dok 55 pozvanih kandidata nije pristupilo testu opšteg znanja i isti se isključuju iz dalje konkursne procedure.

Od 115 kandidata koji su  pristupili i polagali test opšteg znanja, test je uspješno položilo 77 kandidata. Listu kandidata koji su položili navedeni test, na kojoj su podaci o kandidatima prikazani u vidu jedinstvenih šifri koje su istima dodijeljene na dan testiranja, možete pogledati ovdje (Tabela 1 – Lista kandidata po jedinstvenim šiframa koji su uspješno položili test opšteg znanja za čin ''Mlađi inspektor'').       

U skladu sa članom 6. stav (4) Odluke, iz procesa odabira se isključuju kandidati koji su na testu opšteg znanja (poseban pisani test i esej) ostvarili manje od 30 bodova. Listu kandidata koji nisu zadovoljili na testu opšteg znanja i koji se isključuju iz procesa odabira, na kojoj su podaci o kandidatima prikazani u vidu jedinstvenih šifri koje su istima dodijeljene na dan testiranja, možete pogledati  ovdje (Tabela 2 - Lista kandidata po jedinstvenim šiframa koji nisu položili test opšteg znanja za čin ''Mlađi inspektor'').       

U skladu sa članom 52. stav (2) Zakona o policijskim službenicima BiH, kandidat koji je pristupio testiranju, ima neometan pristup rezultatima svojih testova. S tim u vezi, kandidati koji žele da ostvare uvid u test opšeg znanja (pisani test i esej), mogu to učiniti dana 20. i 21.02.2024. godine, (utorak i srijeda) u periodu od 10:00 do 15:00 časova (uz prethodnu telefonsku najavu na broj telefona 033/755-197), u prostorijama Granične policije Bosne i Hercegovine, koje se nalaze na adresi Reufa Muhića 2A, 71000 Sarajevo, gdje će istima biti omogućen lični uvid u testove koje su radili.

 

ODRŽAVANJE TESTA FIZIČKIH SPOSOBNOSTI I PROVJERE MORFOLOŠKOG STATUSA I VJEŠTINE PLIVANJA ZA ČIN ''MLAĐI INSPEKTOR''

Obavještavaju se kandidati koji su uspješno položili test opšteg znanja za čin ''Mlađi inspektor'', da će test fizičkih sposobnosti i provjera morfološkog statusa i vještine plivanja biti održan dana 4.3.2024. godine u Mostaru, u prostorijama Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, (Adresa: Rodoč b.b).

Raspored testiranja kandidata, koji su položili test opšteg znanja, iz testa fizičkih sposobnosti, možete pogledati ovdje (Tabela 3 – Raspored kandidata po jedinstvenim šiframa za provođenje testa fizičkih sposobnosti i vještine plivanja za čin ''Mlađi inspektor'').

Svi kandidati dužni su po dostavljenom rasporedu iz Tabele 3 najkasnije do 08,30 časova doći na mjesto testiranja gdje će nakon identifikacije kandidata prvo biti izvršena provjera morfološkog statusa, zatim provjera vještine plivanja (bazen u okviru Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti) i testa fizičkih sposobnosti.

Provjera morfološkog statusa i vještine plivanja, kao i testiranje fizičkih sposobnosti, vršiće se u skladu sa Odlukom o metodu i načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke prvog i drugog nivoa u Graničnoj policiji BiH, koja je dostupna na web stranici GP BiH.

Za test fizičkih sposobnosti kandidati su dužni posjedovati adekvatnu sportsku opremu (trenerke, patike) i opremu za plivanje (kupaći kostim, kapa za plivanje, peškir i papuče) te identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš) i jedinstvenu šifru koja im je dodjeljena prilikom testiranja iz testa opšteg znanja 3.2.2024. godine.

Prije početka testiranja, kandidati će biti upoznati sa pravilima testiranja, pravilima provjere vještine plivanja i pravilima ponašanja koja su dužni poštovati. U slučaju nepoštovanja navedenih pravila, kandidat će biti udaljen sa testiranja i isključen iz dalje konkursne procedure, o čemu odluku donose prisutni članovi Komisije.

Ovom prilikom obavještavamo kandidate da će službena lica GP BiH prije početka testiranja izvršiti uvid u identifikacione dokumente i šifre kandidata koji pristupaju testiranju. Kandidati će se potpisati na listu kao dokaz da su isti:

-          pristupili testiranju,

-          da su zdravstveno sposobni za provjere propisane članom 8. i 10. Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke prvog i drugog nivoa u Graničnoj policiji BiH,

-          te da kandidati snose ličnu odgovornost za eventualne povrede koje mogu nastati prilikom provođenja testa fizičkih sposobnosti i vještine plivanja.

Kandidati koji iz bilo kojih razloga ne pristupe testiranju fizičkih sposobnosti i vještine plivanja ili koji tokom testiranja odustanu od istog, biće isključeni iz dalje konkursne procedure.                                                                                                              

Predsjedavajući Komisije