Obavještenje: o obavljanju ljekarskog pregleda i popunjavanju bezbjednosnog upitnika za kandidate koji su nominovani za zapošljavanje    

1. Ljekarski pregled:

Obavještavaju se kandidati koji su nominovani za zapošljavanje po Javnom oglasu za prijem kadeta XI klase Granične policije BiH, od 23.11.2020. godine (lista nominovanih, od dana 9.6.2023. godine), da će u skladu sa članom 13. Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke prvog i drugog nivoa u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, obavljanje ljekarskog pregleda za kandidate održati u periodu 11.07. do 14.07.2023. godine u Domu zdravlja Mostar, na adresi Hrvatskih branitelja bb. (lokacija Doma zdravlja Mostar vidljiva pod sljedećim linkom: www.dzmostar.com/).

Raspored obavljanja ljekarskskog pregleda nominovanih kandidata, na kojem su podaci o kandidatima prikazani u vidu jedinstvenih šifri, možete pogledati ovdje (Tabela raspored kandidata za ljekarski pregled).

Svi kandidati su na naprijed pomenutu adresu Doma zdravlja Mostar, dužni doći u vrijeme navedeno u prethodnom rasporedu (najkasnije do 07:30 časova), a sa sobom su dužni ponijeti identifikacioni dokument (ličnu kartu ili pasoš), te hemijsku olovku.

Pored navedenog kandidati su dužni dostaviti izvod iz medicinske dokumentacije ili potvrdu iz zdravstvene ustanove porodične medicine da ne boluju od hroničnih ili psihičkih bolesti, obrazac Potvrde se može preuzeti ovdje (Potvrda).

Kandidatima se preporučuje da na dan ljekarskog pregleda, a prije pristupa pregledu, ne konzumiraju hranu i piće.

Ukoliko rezultat provjere ljekarskog pregleda kandidata bude negativan, kandidat se isključuje iz daljeg postupka selekcije.

Kandidati koji ne pristupe ljekarskom pregledu isključuju se iz daljeg postupka selekcije.

2. Popunjavanje bezbjednosnog upitnika:

Pri popunjavanju Osnovnog bezbjednosnog upitnika, kandidati trebaju koristiti jedan od sljedećih obrazaca (obrazac na tri službena jezika): Obrazac 1 (Srpski); Obrazac 2 (Bosanski); Obrazac 3 (Hrvatski), koje su kandidati dužni preuzeti na ovoj web stranice, popuniti i potpisati u svim predviđenim rubrikama i mjestima, te nakon toga isti lično predati inspektoru za zaštitu tajnih i ličnih podataka, na dan obavljanja ljekarskog pregleda.

Upitnik treba popuniti čitko, velikim štampanim slovima, olovkom koja se ne može brisati ili elektronski. Prije popunjavanja upitnika, kandidati su dužni da se upoznaju sa uputstvom za popunjavanje, koje se nalazi u okviru obrasca upitnika i koje treba primijeniti pri popunjavanju, te da se upoznaju sa odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka koji se može preuzeti pod sljedećim linkom: http://msb.gov.ba/PDF/Zakon_o_zastiti_tajnih_podataka_bs13.pdf.

Takođe, kandidati su dužni uz upitnik dostaviti neovjerene kopije diploma o završenoj stručnoj spremi koju su priložili uz aplikaciju na Javni oglas, odnosno koju navedu u upitniku. U rubrikama upitnika koje se odnose na školovanje, potrebno je navesti osnovno, srednje i visoko obrazovanje, a neovjerene kopije diploma potrebno je dostaviti samo za srednje i visoko obrazovanje.

Kandidati koji posjeduju državljanstvo BiH i Republike Srbije, kao i kandidati koji su stekli obrazovanje na teritoriji Republike Srbije i koje su te činjenice naveli u odgovarajućim rubrikama upitnika, dužni su da popune i svojeručno potpišu Izjavu čiji obrazac se može preuzeti ovdje (Izjava), te da istu dostave uz upitnik.

Izuzetno, ukoliko kandidat nije siguran kako je potrebno popuniti neku pojedinačnu rubriku, istu može ostaviti nepopunjenu, te je popuniti prilikom predaje upitnika, nakon konsultacije sa inspektorom za zaštitu tajnih i ličnih podataka Granične policije BiH koje će preuzimati upitnike, uz napomenu da je prethodno dužan prikupiti i sa sobom posjedovati podatke koje je u upitnik potrebno upisati.

Napominjemo da su svi nominovani kandidati predmet bezbjednosne provjere za pristup tajnim podacima stepena POVJERLJIVO, te da upitnik trebaju popuniti sa punom pažnjom, pošto navođenje lažnih, odnosno, netačnih podataka može predstavljati bezbjednosnu smetnju u skladu sa članom 59. Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 54/05 i 12/09).  Ukoliko se nakon izvršene bezbjednosne provjere utvrdi da za nominovanog kandidata postoje bezbjednosne smetnje za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima stepena POVJERLJIVO, isti se isključuje iz daljeg postupka selekcije.