OBAVJEŠTENJE o rezultatima ostvarenim na testiranju vještine plivanja, morfološkog statusa i fizičkih sposobnosti kandidata XI klase GP BiH za čin "Policajac"

 Testiranje fizičke sposobnosti kandidata za čin ''Policajac'' održano je u periodu od 12.07.-18.07.2021. godine u Mostaru, u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova.

U skladu sa članovima 7., 8., 9. i 10. Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke prvog i drugog nivoa u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Odluka), provedena je provjera morfološkog statusa, provjera vještine plivanja, te testiranje fizičke sposobnosti kandidata.

Od ukupno 542 kandidata koji su pozvani na testiranje fizičke sposobnosti, testiranju nije pristupilo 73 kandidata, te su isti isključeni iz daljeg postupka odabira kandidata u skladu sa članom 51. stav (3) Zakona o policijskim službenicima BiH.

Testu fizičkih sposobnosti, provjeri morfološkog statusa i provjeri vještine plivanja pristupilo je ukupno 469 kandidata, od čega:

-          4 kandidata nije zadovoljilo uslove iz člana 7. stav (1) Odluke (morfološki status),

-          14 kandidata nije zadovoljilo uslove iz člana 10. Odluke (vještina plivanja),  

-          92 kandidata koji su pristupili testu fizičkih sposobnosti nisu zadovoljili uslov iz člana 9. i člana 7. Odluke (minimalno 21 i 29 bodova koji kandidat mora osvojiti da bi učestvovao u daljem procesu odabira),

-          2 kandidata odustala od testiranja fizičkih sposobnosti.

Navedeni kandidati koji ne zadovoljavaju uslove iz Odluke isključuju se iz dalje procedure odabira. Listu kandidata po jedinstvenim šiframa 185 kandidata koji nisu zadovoljili navedene uslove iz Odluke i koji nisu pristupili možete pogledati ovdje (tabela 1 - lista kandidata po jedinstvenim šiframa koji nisu zadovoljili uslove iz testa fizičke sposobnosti, provjere vještine plivanja i morfološkog statusa i koji nisu pristupili testiranju).

Ukupno 357 kandidata zadovoljilo je uslove propisane Odlukom u pogledu testa fizičkih sposobnosti (ostvarili 21 bod i više), provjere vještine plivanja i morfološkog statusa. Listu kandidata po jedinstvenim šiframa koji su položili test, kao i broj osvojenih bodova na testu možete pogledati ovdje (tabela 2 - lista kandidata po jedinstvenim šiframa koji su zadovoljili uslove iz testa fizičke sposobnosti, provjere vještine plivanja i morfološkog statusa).

Obavještavaju se kandidati koji su položili test fizičke sposobnosti za čin ''Mlađi inspektor'' i za čin ''Policajac'' da će intervju biti održan od 06.09.2021. godine, s tim da će raspored kandidata ( tačno vrijeme, mjesto i dr.) za intervju biti naknadno objavljen na web stranici Granične policije Bosne i Hercegovine.