Budžet GPBiH

Izvještaj o izvršenju Budžeta Granične policije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu

BUDŽET ZA 2015.GODINU GRANIČNE POLICIJE BOSNE I HERCEGOVINE

GP BiH- Tabela 1 Prihodi 2015.

GP BiH- Tabela 2 rashodi Projekat 2015.

GP BiH- Tabela 2 Analitike rashoda zbirna 2015.

GP BiH- Tabela 2 Rashodi Budžet 2015.

GP BiH- Tabela 2 Rashodi - primitci 2015.

GP BiH- Tabela 2 Rashodi Budžet 2015.

GP BiH- Tabela 2 Rashodi Projekat 2015.

GP BiH- Tabela 2 Rashodi zbirna 2015.

GP BiH- Tabela 4 Plaće 2015.

GP BiH- Tabela 4-1 Dinamika zapošljavanja 2015.

GP BiH- Tabela 5 Rashodi COFOG 2015.

GP BiH- Tabela 6 Pregled stalnih sredstava 2015.

GP BiH- Tabela 6-1 Kapitalna ulaganja 2015.

GP BiH- Tabela Bilans stanja 2015.

Izjava odgovornosti-Budžet 2015 god.

Obrazloženje izvještaja o izvršenju Budžeta GP BIH 2015. god.

Tabela donacija 2015 god.

BUDŽET ZA 2016.GODINU GRANIČNE POLICIJE BOSNE I HERCEGOVINE

GP BiH - Bilans stanja 2016 godina

GP BiH - Izjava odgovornosti budžet 2016 godinu

GP BiH - Tabela 1 Prihodi 2016 godina

GP BiH - Tabela 2 rashodi opšta namjena za 2016 godinu

GP BiH - Tabela 2a rashodi od primitaka za 2016 godinu

GP BiH - Tabela 4-1 kretanje zaposlenosti za 2016 godinu

GP BiH - Tabela 6 stalna sredstva - amortizacija za 2016 godinu

GP BiH - Tabela 6-1 nabavka stalnih sredstava za 2016 godinu

GP BiH - Tabela donacija za 2016 godinu

GP BiH - Tabela rashodi zbirna za 2016 godinu

GP BiH- Tabela 2 analitike opšta namjena 2016 godinu

GP BiH- Tabela 2 program posebne namjene 2016 godina

GP BiH- Tabela 2 analitike rahodi 2016 godinu

GP BiH- Tabela 2 analitike program posebne namjene 2016 godinu

GP BiH- Tabela 4 -plate za 2016 godinu

GP BiH- Tabela 5- COFOG za 2016 godinu

BUDŽET ZA 2017.GODINU GRANIČNE POLICIJE BOSNE I HERCEGOVINE

GP BiH- Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2017.god Tabela 1

GP BiH- Izvještaj o izvšenju Budžeta za 2017 god Tabela 2 zbirna

GP BiH- Izvještajtaj o izvršenju Budžeta za 2017 god Tabela donacije

GP BiH- Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2017 god Tabela 2a zbirna

GP BiH- Izvršenje Budžeta 2017 za godina Obrazac BS

GP BiH-Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2017 god Tabela 2 Opšta namjena

GP BiH-Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2017 god Tabela 4

GP BiH-Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2017 god Tabela 4-1

GP BiH-Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2017 god Tabela 5

GP BiH-Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2017 god tabela 6

GP BiH-Izvještaj o izvršenju Budžeta 2017 god Tabela 6-1

GP BiH-Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2017 god Tabela PPN1

Izjava odgovornosti za Budžet 2017 god

Izvještaj o izvršenju budžeta za 2017 god

Obrazloženje izvještaja o izvšenju Budžeta GP BiH 2017

BUDŽET ZA 2018.GODINU GRANIČNE POLICIJE BOSNE I HERCEGOVINE

GP BIH - Tabela prihodi 2018

GP BiH- Bilans stanja 2018

GP BiH- Tabela analitike rashoda zbirna 2018 godinu

GP BiH- Tabela analitike rashoda opšta namjena 2018 godinu

GP BiH- Tabela analitike sredstava budžetske rezerve 2018 godinu

GP BiH- Tabela dinamika zapošljavanja 2018

GP BiH -Tabela donacija 2018 godinu

GP BiH- Tabela plata 2018 godina

GP BiH- Tabela primici od prodaje stalnih sredstava 2018

GP BiH- Tabela rashoda opšta namjena 2018 godina

GP BiH- Tabela rashoda sredstava budžetske rezerve 2018

GP BiH- Tabela sredstva budžetske rezerve 2018 godina

GP BiH- Tabela stalna sredstva 2018 godina

GP BiH- Zbirna tabela rashoda 2018

GP BiH-Tabela COFOG 2018 godina

GP BiH-Tabela nabavka stalnih sredstava 2018

IZVJEŠTAJ O IZV BUDŽETA GP BIH 2018

BUDŽET ZA 2019.GODINU GRANIČNE POLICIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Izvještaj o izvršenju budžeta Granične policije Bosne i Hercegovine za 2019.godinu

BUDŽET ZA 2020.GODINU GRANIČNE POLICIJE BOSNE I HERCEGOVINE

GP BIH - tabela bilansa stanja 

GP BiH - tablea pregleda rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama od 01.01.2020 do 31.12.2020

GP BiH - izjava o odgovornosti za ostvarivanje ciljeva

GP BiH - izvještaj o izvršenju bedžeta GP BiH za 2020.godinu

GP BiH - pregled donacija za period 0d 01.01.2020 do 31.12.2020.godine

BUDŽET ZA 2021.GODINU GRANIČNE POLICIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Izjava o odgovornosti za 2021 godinu

Izvještaj o izvršenju budžeta za 2021 - tekstualni dio

Izvještaj budžet 2021- Tabela 2 analitika

Izvještaj budžet 2021- Bilans stanja do tabele 6-1

BUDŽET ZA 2022.GODINU GRANIČNE POLICIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Pregled kapitalnin ulaganja po vrstama i projektima od 01.01.2022 do 31.12.2022

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama - Tabela 2a rashodi

Izvještaj o izvršenju budžeta Granične policije za 2022.godinu

Pregled prihoda, primitaka i financiranja po ekonomskim kategorijama od 01.01.2022 do 31.12.2023

Bilans stanja na dan 31.12.2023

Izvještaj o odgovornosti za ostvarivanje ciljeva Granične policije Bosne i Hercegovine

Izvještaj o plaćama i broju zaposlenih

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama - Tabela 2 rashodi

Pregled doznaka iz tekuće rezerve budžeta za period 01.01.2022 do 31.12.2022

Pregled stalnih srestava u obliku stvari i prava sa stanjem na dad 31.12.2022.godine

KLasifikacija rashoda i izdataka budžeta po vladinim funkcijama (COFOG) OD 01.01.2022 do 31.12.2022.godine