Vodič za pristup informacijama kojima raspolaže Granična policija Bosne i Hercegovine

I - Pravo pristupa

Svako fizičko i pravno lice ima pravo pristupa informacijama koje su pod kontrolom Granične policije Bosne i Hercegovine, a Granična policija obavezna je te informacije saopćiti. Informacije koje su pod kontrolom Granične policije sadržane su u Indeksu – registru. Pravo pristupa informacijama može biti ograničeno samo kod utvrđenih izuzetaka, u slučajevima kada se saopćavanjem informacije osnovano može očekivati izazivanje značajne štete sljedećim legitimnim ciljevima, i to:

interesima odbrane i sigurnosti, kao i zaštiti javne sigurnosti, sprečavanju kriminala i otkrivanju kriminala, zaštiti postupka donošenja odluka u javnom organu uključujući davanje mišljenja, savjeta ili preporuka bilo da riječ o osobi zaposlenoj u javnom organu ili drugoj osobi koja radi za javni organ ili u njegovo ime, s tim da to ne obuhvata činjenične, statističke, naučne ili tehničke informacije.

II - Način pristupa

Radi lakšeg pristupa informacijama, Granična policija objavljuje da su informacije kojima raspolaže dostupne na sljedeći način:

Podnošenjem zahtjeva za pristup informacijama koji treba:

  1. biti u pisanom obliku na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini,
  2. sadržavati dovoljno podataka o prirodi i / ili sadržaju informacije kako bi se omogućilo da se uz razuman napor pronađe tražena informacija i
  3. sadržavati ime podnosioca zahtjeva i njegovu adresu.

Ako se zahtjev odnosi na ličnu informaciju podnosioca zahtjeva, uz ispunjavanje uvjeta navedenih u tački 1., zahtjev može podnijeti samo fizička osoba na koju se zahtjev odnosi, njezin zakonski zastupnik ili osoba koju je podnosilac zahtjeva pismeno ovlastio za pristup informaciji. Ako zahtjev podnese fizička osoba na koju se zahtjev odnosi, ta osoba dužna je potpisati zahtjev i pokazati propisani osobni dokument s fotografijom. Ako zahtjev podnese zakonski zastupnik podnosioca zahtjeva ili osoba koju je podnosilac zahtjeva pismeno ovlastio za pristup informaciji, ta osoba (odnosno zakonski zastupnik) dužna je potpisati zahtjev i pokazati propisani osobni dokument s fotografijom, dokaz o zakonskom zastupanju, odnosno punomoć, kao i kopiju osobnog dokumenta podnosioca zahtjeva.

Zahtjev se podnosi Graničnoj policiji na propisanom obrascu.

Granična policija postupat će prema odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini.

III - Postupanje nakon prijema zahtjeva

Nakon prijema zahtjeva za pristup informaciji, poduzet će se sve potrebne radnje da se pribavi tražena informacija, te razmotriti sve činjenice i okolnosti od značaja za rješavanje zahtjeva.

Kada se odobri pristup informaciji u cijelosti ili djelomično, rješenje o tome dostavit će se podnosiocu zahtjeva. Navedeno rješenje sadrži:

  • obavještenje o mogućnosti ličnog pristupa informaciji u prostorijama Granične policije;
  • obavještenje o mogućnosti umnožavanja informacije i troškovima umnožavanja, uz napomenu da se umnožavanje informacije omogućava nakon obavljene uplate. Kada je umnožavanje informacije neuobičajeno složeno ili dugotrajno, umnožavanje se omogućava podnosiocu zahtjeva u vrijeme koje je prihvatljivo i za podnosioca zahtjeva i za nadležni javni organ
  • i / ili priloženu kopiju tražene informacije kada se ona osigurava besplatno u skladu sa članom 16. Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini.

Ako je odbijen pristup informaciji u cijelosti ili djelomično, rješenjem će se obavijestiti podnosilac zahtjeva o tome. Navedeno rješenje sadrži:

zakonsku osnovu za status izuzeća informacije uključujući sva materijalna pitanja u vezi sa donošenjem rješenja, kao i uzimanje u obzir test javnog interesa i pouku o pravu na žalbu, naznaku i adresu organa kome se žalba podnosi, rok, kao i uputu o pravu obraćanja ombudsmenu sa naznakom neophodnih podataka za kontaktiranje ombudsmena.

Rješenja iz tačke III dostavljaju se što je prije moguće, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva.

Granična policija ne naplaćuje naknadu ili taksu za podnesene zahtjeve, rješenja ili obavještenja. Cijena se određuje samo za troškove umnožavanja, a utvrđuje se u skladu s Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Za standardnu veličinu fotokopija prvih deset stranica troškovi se ne naplaćuju.