Sindikat Granične policije BiH

Sindikat Granične policije BiH osnovan je 22. juna 2010. godine kao samostalni sindikat. Programski ciljevi Sindikata bazirani su na zaštiti i osiguranju sindikalnih potreba i prava članova, s posebnim akcentom na izmjenu i uređenje legislative u cilju poboljšanja radno-pravnog i socijalno-ekonomskog statusa zaposlenih u GPBiH.

Sindikati GPBiH, Državna agencija za istrage i zaštitu BiH i Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH 2018. godine osnovali su Savez sindikata policijskih organa u BiH, koji je reprezentativan i ovlašten da pregovara s poslodavcem, Vijećem ministara BiH, u ime članova sve tri članice. Predsjednik Saveza je Dragan Krvavac, koji je u prethodnom mandatu bio na čelu Sindikata Granične policije BiH.

Članstvo u Sindikat Granične policije BiH je dobrovoljno. U ovu organizaciju se udružuju i organiziraju zaposleni u GPBiH, a broj članova se kontinuirano povećava. Sindikat ima više od 1.300 članova. Sindikat će provoditi aktivnosti i istrajavati na omogućavanju pravnih i ekonomskih uvjeta za adekvatnu cijenu rada te ostvarivanju radnih i socijalnih prava članstva u skladu sa Statutom Sindikata.

U skladu s programskim ciljevima i interesima svojih članova, uz redovne aktivnosti, Sindikat GPBiH dodatno je formirao: Fond sindikalne solidarnosti i Kasu uzajamne pomoći. Fond sindikalne solidarnosti ima za cilj pružanje novčane pomoći članovima Fonda u skladu s Pravilnikom o kriterijima, uvjetima i načinu dodjele novčane pomoći. Fond ima više od 250 članova. Kasa uzajamne pomoći Sindikata omogućava članovima ostvarivanje prava na dodjelu povratnih novčanih pomoći i jedan vid štednje kroz novčane uloge. Kasa uzajamne pomoći ima 160 članova.

Skupština je najviši organ Sindikata GPBiH, a njen je predsjednik Ognjen Brković. Upravni odbor ima 15 članova i izvršni je organ Sindikata. Emir Tanović je predsjednik Upravnog odbora i ujedno predsjednik Sindikata Granične policije BiH. Zamjenici predsjednika Sindikata su: Dragan Matović i Dragan Krvavac. Sekretarka je Nerminka Husić. Nadzorni odbor Sindikata ima pet članova i obavlja kontrolu finansiranja, korištenja finansijskih sredstava, ukupne sindikalne pokretne i nepokretne imovine i izvršavanja odluka Skupštine i Upravnog odbora Sindikata. Predsjednik Nadzornog odbora je Saša Prajzler.

Saopćenje za javnost