Мирко Купрешаковић, директор Граничне полиције БиХ


Мирко Купрешаковић, директор Граничне полиције БиХ

Поштовани посјетитељи!


Добро дошли на веб-страницу Граничне полиције БиХ, чији је циљ транспарентно, објективно, ваљано и благовремено информисање јавности о свим питањима из надлежности Граничне полиције БиХ. Садржај ове странице настоји читатељима пружити све важне информације о устројству и функционисању Граничне полиције БиХ, прве мултиетничке агенције за спровођење закона у БиХ, основане 2000. године.


Више>>>

Најчешће постављена питања

Чији држављани могу, осим са путном исправом, прећи државну границу БиХ и са важећом личном картом?

Сa вaжeћoм личнoм кaртoм кojoм сe дoкaзуje идeнтитeт и држaвљaнствo, држaвљaни зeмaљa члaницa Eврoпскe униje, зeмљa пoтписницa Шeнгeнскoг спoрaзумa, Aлбaниje, Aндoрe, Црнe Гoрe, Лихтeнштajнa, Мaкeдoниje, Мoнaкa, Сaн Мaринa, Србиje, Свeтe Стoлицe и Швицaрскe Кoнфeдeрaциje мoгу улaзити, излaзити, трaнзитирaти и бoрaвити нa тeритoриjи Бoснe и Хeрцeгoвинe oд 90 дaнa у билo кojeм пeриoду oд 180 дaнa кojи пoдрaзумиjeвa узимaњe у oбзир пeриoдa oд 180 дaнa кojи прeтхoди свaкoм дaну бoрaвкa.

Нaпoмeнa: Ступaњeм нa снaгу Спoрaзумa o пoвлaчeњу Уjeдињeнoг Крaљeвствa Вeликe Бритaниje и Сjeвeрнe Ирскe из Eурoпскe униje, oднoснo нaкoн зaвршeнoг приjeлaзнoг рaздoбљa сa дaнoм 31.12.2020. гoдинe, држaвљaни Уjeдињeнoг Крaљeвствa нe мoгу сa вaжeћoм oсoбнoм искaзницoм улaзити, излaзити, трaнзитирaти и бoрaвити нa тeритoриjу Бoснe и Хeрцeгoвинe, oднoснo пoтрeбнo je пoсjeдoвaњe вaжeћe нaциoнaлнe путoвницe приликoм прeлaскa држaвнe грaницe БиХ.

Дa ли држaвљaнин БиХ мoжe с личнoм кaртoм да путује у Републику Хрвaтску?

Након уласка Републике Хрватске у Европску унију, држављани Босне и Херцеговине морају да посједују важећу путну исправу (биометријски пасош) за улазак и безвизни боравак до 90 дана на територији Републике Хрватске.

Да ли је потребна пуномоћ за прелазак државне границе малољетног држављана БиХ?

За носиoцапутне исправе држављанина БиХ млађег од 14 година, односно пословно неспособнo лиценије потребна пуномоћ/сагласност за  путовање у иностранство у пратњи једног или оба родитеља или законског заступника односно старатеља.

Држављанин БиХ млађи од 14 година мора посједовати сагласност оба родитеља или законског заступника односно старатеља, овјерену код надлежног органа, ако путује у пратњи другог лица.

Који су документи потребни држављанину БиХ за прелазак државне границе БиХ?

Држављани БиХ могу прећи државну границу са важећим путним исправама.

Путна исправа је важећи пасош или други идентификациони документ који је издао надлежни орган власти БиХ, те важећа лична карта и други идентификациони документ сафотографијом који се може користити за прелазак државне границе и признат је међународним уговором чија је БиХ уговорна страна.

Државна граница Босне и Херцеговине се не може прећи са родним листом, здравственом или школском књижицом.

Држављанин БиХ који има држављанство неке друге државе не сматра се странцем на терирорији БиХ.

Државна граница БиХ смије се прелазити само на граничним прелазима, у вријеме и на начин који је у складу с намјеном граничних прелаза.

Који су документи потребни странцу за улазак у БиХ?

Странац може ући у БиХ ако посједује важећи пасош или други идентификацијски документ који може користити за улазак у БиХ чије је важење најмање три мјесеца дуже од намјераваног датума одласка са територије БиХ и издат је у посљедњих 10 година или је издат са роком важења ТРАЈНО. У оправданим хитним случајевима, односно ако то захтијевају разлози безбједности БиХ, хуманитарни, озбиљни професионални или лични разлози, рок важења путне исправе може бити и краћи.

Путна исправа је важећи пасош или други идентификацијски документ који је издао страни надлежни орган власти и који БиХ признаје, те важећа лична карта и други идентификацијски документ с фотографијом који се може користити за прелазак државне границе и признат је међународним уговором чија је БиХ уговорна страна, као и путна исправа издата странцу у БиХ у складу са Законом о странцима или Законом о азилу.

Странац који у БиХ не улази са путном исправом коју је издала држава чији су држављани ослобођени од обавезе прибављања визе, може ући у БиХ ако има важећу визу за улазак, боравак или прелазак преко територије БиХ или ако има дозволу боравка прописану законом.

Државна граница Босне и Херцеговине се не може прећи са изводом из матичне књиге рођених, здравственом или школском књижицом.

Колико странац може боравити у БиХ ако је држављанин државе која је изузета од обавезе прибављања визе за улазак на територију БиХ?

Законом о странцима прописано је да странци који су, у складу с овим законом, изузети прибављања визе за улазак на територију БиХ имају право на улазак и боравак у земљи укупно у трајању до 90 дана у било којем периоду од 180 дана који подразумијева узимање у обзир периода од 180 дана који претходи сваком дану боравка, ако другачије није одређено међународним уговором чија је БиХ уговорена страна.

Обавјештавамо вас да у вези питања која се односе на боравак странаца у БиХ детаљније информације можете добити у Служби за послове са странцима (веб страница www.sps.gov.ba).