Mirko Kuprešaković, direktor Granične policije BiH


Mirko Kuprešaković,  direktor Granične policije BiH 

Poštovani posjetitelji!

Dobro došli na veb-stranicu Granične policije BiH, čiji je cilj transparentno, objektivno, valjano i blagovremeno informiranje javnosti o svim pitanjima iz nadležnosti Granične policije BiH. Sadržaj ove stranice nastoji čitateljima pružiti sve važne informacije o ustrojstvu i funkcioniranju Granične policije BiH, prve multietničke agencije za provođenje zakona u BiH, osnovane 2000. godine.

Više>>>

Najčešće postavljena pitanja

Čiji državljani mogu, osim sa putnom ispravom, prijeći državnu granicu BiH i sa važećom osobnom iskaznicom?  

Sa važećom osobnom iskaznicom kojom se dokazuje identitet i državljanstvo, državljani zemalja članica Europske unije, zemlja potpisnica Šengenskog sporazuma, Albanije, Andore, Crne Gore, Lihtenštajna, Makedonije, Monaka, San Marina, Srbije, Svete Stolice i Švicarske Konfederacije mogu ulaziti, izlaziti, tranzitirati i boraviti na teritoriju Bosne i Hercegovine od 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana koji podrazumijeva uzimanje u obzir perioda od 180 dana koji prethodi svakom danu boravka.

Napomena: Stupanjem na snagu Sporazuma o povlačenju Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije, odnosno nakon završenog prijelaznog razdoblja sa danom 31.12.2020. godine, državljani Ujedinjenog Kraljevstva ne mogu sa važećom osobnom iskaznicom ulaziti, izlaziti, tranzitirati i boraviti na teritoriju Bosne i Hercegovine, odnosno potrebno je posjedovanje važeće nacionalne putovnice prilikom prelaska državne granice BiH.

Da li državljanin BiH može s ličnom kartom putovati u Republiku Hrvatsku?

Nakon ulaska Republike Hrvatske u Evropsku uniju, državljani Bosne i Hercegovine moraju da posjeduju važeću putnu ispravu (biometrijski pasoš) za ulazak i bezvizni boravak do 90 dana na teritoriji Republike Hrvatske.

Da li je potrebna punomoć za prelazak državne granice maloljetnog državljana BiH?

Za nositelja putne isprave državljanina BiH mlađeg od 14 godina, odnosno poslovno nesposobnu osobu nije potrebna punomoć/suglasnost za  putovanje u inostranstvo u pratnji jednog ili oba roditelja ili zakonskog zastupnika odnosno staratelja.

Državljanin BiH mlađi od 14 godina mora posjedovati suglasnost oba roditelja ili zakonskog zastupnika odnosno staratelja, ovjerenu kod nadležnog organa, ako putuje u pratnji drugog lica.

Koji su dokumenti potrebni državljaninu BiH za prelazak državne granice BiH?

Državljani BiH mogu preći državnu granicu sa važećim putnim ispravama.

Putna isprava je važeći pasoš ili drugi identifikacioni dokument koji je izdao nadležni organ vlasti BiH, te važeća lična karta i drugi identifikacioni dokument s fotografijom koji se može koristiti za prelazak državne granice i priznat je međunarodnim ugovorom čija je BiH ugovorna strana.

Državna granica Bosne i Hercegovine se ne može preći sa rodnim listom, zdravstvenom ili školskom knjižicom.

Državljanin BiH koji ima državljanstvo neke druge države ne smatra se strancem na teriroriji BiH.

Državna granica BiH smije se prelaziti samo na graničnim prelazima, u vrijeme i na način koji je u skladu s namjenom graničnih prelaza.

Koji su dokumenti potrebni strancu za ulazak u BiH?

Stranac može ući u BiH ako posjeduje važeću pasoš ili drugi identifikacioni dokument koji može koristiti za ulazak u BiH čije je važenje najmanje tri mjeseca duže od namjeravanog datuma odlaska sa teritorije BiH i izdat je u posljednjih 10 godina ili je izdat sa rokom važenja TRAJNO. U opravdanim hitnim slučajevima, odnosno ako to zahtijevaju razlozi sigurnosti BiH, humanitarni, ozbiljni profesionalni ili lični razlozi, rok važenja putne isprave može biti i kraći.

Putna isprava je važeći pasoš ili drugi identifikacioni dokument koji je izdao strani nadležni organ vlasti i koji BiH priznaje, te važeća lična karta i drugi identifikacioni dokument s fotografijom koji se može koristiti za prelazak državne granice i priznat je međunarodnim ugovorom čija je BiH ugovorna strana, kao i putna isprava izdata strancu u BiH u skladu sa Zakonom o strancima ili Zakonom o azilu.

Stranac koji u BiH ne ulazi sa putnom ispravom  koju je izdala država čiji su državljani oslobođeni od obaveze pribavljanja vize, može ući u BiH ako ima važeću vizu za ulazak, boravak ili prelazak preko teritorije BiH ili ako ima dozvolu boravka propisanu zakonom.

Državna granica Bosne i Hercegovine se ne može preći sa rodnim listom, zdravstvenom ili školskom knjižicom.