Obavještenje o obavljanju ljekarskog pregleda kandidata X klase kadeta GPBiH i raspored kandidata

Obavještenje o obavljanju ljekarskog pregleda i popunjavanju bezbjednosnog upitnika za kandidate X klase koji su nominovani za zapošljavanje po Javnom oglasu od 20.09.2018. godine

KOMISIJA ZA IZBOR KANDIDATA-KADETA X KLASE

GRANIČNE POLICIJE BIH

OBAVJEŠTENJE

O obavljanju ljekarskog pregleda i popunjavanju bezbjednosnog upitnika za kandidate koji su nominovani za zapošljavanje

Ljekarski pregled:

Obavještavaju se kandidati koji su nominovani za zapošljavanje u sklopu procedure izbora po Javnom oglasu za prijem kadeta X klase Granične policije BiH, od 20.09.2018. godine (lista nominovanih, od dana 23.04.2019. godine), da će u skladu sa članom 13. Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke prvog i drugog nivoa u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, obavljanje ljekarskog pregleda za kandidate (provjera zdravstvene, psihičke i fizičke sposobnosti) biti održano u periodu 03.-07.06.2019. godine u Domu zdravlja Mostar, koji se nalazi u Mostaru, na adresi Hrvatskih branitelja bb. (lokacija Doma zdravlja Mostar vidljiva pod sljedećim linkom: www.dzmostar.com/).

Raspored obavljanja ljekarskih pregleda nominovanih kandidata, na kojem su podaci o kandidatima prikazani u vidu jedinstvenih šifri, možete pogledati ovdje (Tabela 1. raspored kandidata za ljekarski pregled).

Svi kandidati su na naprijed pomenutu adresu Doma zdravlja Mostar, dužni doći u vrijeme navedeno u prethodnom rasporedu (07:30 časova), a sa sobom su dužni ponijeti identifikacioni dokument (ličnu kartu ili pasoš), te hemijsku olovku.

Pored navedenog kandidati su dužni dostaviti izvod iz medicinske dokumentacije ili potvrdu iz zdravstvene ustanove porodične medicine da nisu bolovali od zaraznih i infektivnih bolesti, obrazac Potvrde se može preuzeti ovdje (Potvrda).

Kandidatima se preporučuje da na dan ljekarskog pregleda, a prije pristupa pregledu, ne konzumiraju hranu i piće.

Ukoliko rezultat provjere zdravstvene, psihičke i fizičke sposobnosti za rad kandidata bude negativan, kandidat se isključuje iz daljeg postupka selekcije, a za provjeru se poziva drugi kandidat sa rang liste Komisije.

Kandidati koji ne pristupe ljekarskom pregledu se takođe isključuju iz daljeg postupka selekcije.

Popunjavanje bezbjednosnog upitnika:

Kandidati nominovani za zapošljavanje, koji su pozvani na ljekarski pregled, dužni su da popune ''Osnovni bezbjednosni upitnik'', te da ga odmah nakon obavljenog ljekarskog pregleda, istoga dana u prostorijama Doma zdravlja Mostar, lično predaju prisutnom predstavniku Granične policije Bosne i Hercegovine.

Pri popunjavanju Osnovnog bezbjednosnog upitnika, kandidati trebaju koristiti jedan od sljedećih obrazaca (tri obrasca na tri službena jezika): Obrazac 1 (Srpski); Obrazac 2 (Bosanski); Obrazac 3 (Hrvatski), koje su kandidati dužni preuzeti na ovoj web stranice, popuniti i potpisati u svim predviđenim rubrikama i mjestima, te predati predstavniku GP BiH, nakon ljekarskog pregleda, u Domu zdravlja Mostar.

Upitnik treba popuniti čitko, velikim štampanim slovima, olovkom koja se ne može brisati ili elektronski. Prije popunjavanja upitnika,kandidati su dužni da se upoznaju sa uputstvom za popunjavanje,koje se nalazi u okviru obrasca upitnika i koje treba primijeniti pri popunjavanju, te da se upoznaju sa odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka koji se može preuzeti pod sljedećim linkom: http://msb.gov.ba/PDF/Zakon_o_zastiti_tajnih_podataka_bs13.pdf, kao i drugim propisima iz oblasti obrade tajnih podataka koji se mogu pogledati pod sljedećim linkom: http://msb.gov.ba/Zakoni/akti/default.aspx?id=11443&langTag=sr-SP-Cyrl.

Takođe, kandidati su dužni uz upitnik dostaviti neovjerene kopije diploma o završenoj stručnoj spremi koju su priložili uz aplikaciju na Javni oglas, odnosno koju navedu u upitniku. U rubrikama upitnika koje se odnose na školovanje, potrebno je navesti osnovno, srednje i visoko obrazovanje, a neovjerene kopije diploma potrebno je dostaviti samo za srednje i visoko obrazovanje.

Kandidati koji posjeduju državljanstvo BiH i Republike Srbije, kao i kandidati koji su stekli obrazovanje na teritoriji Republike Srbije i koje su te činjenice naveli u odgovarajućim rubrikama upitnika, dužni su da popune i svojeručno potpišu Izjavu čiji obrazac se može preuzeti ovdje (Izjava), te da istu dostave uz upitnik.

Izuzetno, ukoliko kandidat nije siguran kako je potrebno popuniti neku pojedinačnu rubriku, istu može ostaviti nepopunjenu, te je popuniti prilikom predaje upitnika, nakon konsultacije sa ovlašćenim službenim licem Granične policije BiH koje će preuzimati upitnike, uz napomenu da je prethodno dužan prikupiti i sa sobom posjedovati podatke koje je u upitnik potrebno upisati. U slučaju da kandidat ima više nejasnoća u pogledu načina popunjavanja upitnika, dodatno pojašnjenje može dobiti od prisutnog službenika Granične policije Bosne I Hercegovine.

Napominjemo da su svi nominovani kandidati predmet bezbjednosne provjere za pristup tajnim podacima stepena POVJERLJIVO, te da upitnik trebaju popuniti sa punom pažnjom, pošto navođenje lažnih, odnosno, netačnih podataka može predstavljati bezbjednosnu smetnju u skladu sa članom 59. Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 54/05 i 12/09). Ukoliko se nakon izvršene bezbjednosne provjere utvrdi da za nominovanog kandidata postoje bezbjednosne smetnje za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima stepena POVJERLJIVO, isti se isključuje iz daljeg postupka selekcije, a za provjeru se poziva drugi kandidat sa bodovne liste Komisije.

Predsjedavajući komisije