Obavještenje o rezultatima testa općeg znanja i rasporedu testa fizičke sposobnosti X klase GP BiH

KOMISIJA ZA IZBOR KANDIDATA-KADETA X KLASE GRANIČNE POLICIJE BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJEŠTENJE

o rezultatima ostvarenim na testu opšteg znanja

i o održavanju testa fizičkih sposobnosti i provjere vještine plivanja za kandidate-kadete X klase Granične policije Bosne i Hercegovine

Test opšteg znanja (posebni pisani test i esej) za sve kandidate koji su ispunjavali opšte i posebne uslove po Javnom oglasu za prijem kadeta X klase Granične policije od 20.09.2018. godine i čije prijave na javni oglas su prihvaćene, održan je dana 13.01.2019. godine (nedelja), u Sarajevu, u prostorijama Parlamentarne skupštine BiH i u prostorijama Mašinskog fakulteta, Sarajevo.

U skladu sa članom 6. stav (2) Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke prvog i drugog nivoa u Graničnoj policiji BiH (Odluka), test opšteg znanja za prvi nivo pristupanja u činu ''Policajac'' su položili kandidati koji su na testu (poseban pisani test i esej) ostvarili ukupno 24 boda ili više.

Od ukupno 1.354 kandidata koji su ispunjavali uslove za polaganje testa opšteg znanja, i koji su pozvani na testiranje, testiranju je pristupilo 1.071 kandidat, dok 283pozvanih kandidata nije pristupilo testu opšteg znanja i isti se isključuju iz dalje konkursne procedure.

Od 1.071 kandidata koji su pristupili i polagali test opšteg znanja, test je uspješno položilo 515 kandidata, ili 48,085 %. Listu kandidata koji su položili navedeni test, na kojoj su podaci o kandidatima prikazani u vidu jedinstvenih šifri koje su istima dodijeljene na dan testiranja, možete pogledati ovdje (Tabela 1 – Lista kandidata po jedinstvenim šiframa koji su uspješno položili test opšteg znanja).       

U skladu sa članom 6. stav (4) Odluke, iz procesa odabira se isključuju kandidati koji su na testu opšteg znanja (poseban pisani test i esej) ostvarili manje od 24 boda. Listu kandidata koji nisu zadovoljili na testu opšteg znanja i koji se isključuju iz procesa odabira, na kojoj su podaci o kandidatima prikazani u vidu jedinstvenih šifri koje su istima dodijeljene na dan testiranja, možete pogledati  ovdje (Tabela 2 - Lista kandidata po jedinstvenim šiframa koji nisu položili test opšteg znanja).       

U skladu sa članom 52. stav (2) Zakona o policijskim službenicima BiH, kandidat koji je pristupio testiranju, ima neometan pristup rezultatima svojih testova. S tim u vezi, kandidati koji žele da ostvare uvid u test opšeg znanja (pisani test i esej), mogu to učiniti dana 6. i 7.02.2019. godine, (srijeda i četvrtak) u periodu od 10:00 do 16:00 časova (uz prethodnu telefonsku najavu na broj telefona 033/755-197), u prostorijama Granične policije Bosne i Hercegovine, koje se nalaze na adresi Reufa Muhića 2A, 71000 Sarajevo, gdje će istima biti omogućen lični uvid u testove koje su radili.

U skladu sa članom 53. Zakona o policijskim službenicima BiH, kandidati koji nisu zadovoljni rezultatima testiranja, moći će podnijeti žalbu Odboru za žalbe policijskih službenika BiH, u roku od osam dana od dana objavljivanja bodovne liste svih kandidata koji su pristupili testovima, na kojoj se navode kandidati koji su uspješno završili testiranje i kandidati koji su nominovani za zapošljavanje. Navedena bodovna lista će biti objavljena tek po okončanju procedure testiranja, zaključno sa intervjuima, od kojeg dana će teći žalbeni rok, o čemu će svi kandidati biti obaviješteni putem Web stranice i oglasne table Granične policije Bosne i Hercegovine.

ODRŽAVANJE TESTA FIZIČKIH SPOSOBNOSTI I PROVJERE MORFOLOŠKOG STATUSA I VJEŠTINE PLIVANJA

Obavještavaju se kandidati koji su uspješno položili test opšteg znanja, da će test fizičkih sposobnosti i provjera morfološkog statusa i vještine plivanja biti održana u periodu od 18.02.2019. godine do 22.02.2019. godine i od 25.02.2019. godine do 27.02.2019. godine u Mostaru, u prostorijama Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, (Adresa: Rodoč b.b).

Raspored testiranja kandidata, koji su položili test opšteg znanja, iz testa fizičkih sposobnosti, možete pogledati ovdje (Tabela 3 – Raspored kandidata po jedinstvenim šiframa za provođenje testa fizičkih sposobnosti i vještine plivanja).

Svi kandidati dužni su po dostavljenom rasporedu iz Tabele 3 najkasnije do 09,00 časova doći na mjesto testiranja gdje će nakon identifikacije kandidata prvo biti izvršena provjera morfološkog statusa, zatim provjera vještine plivanja (bazen u okviru Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti) i testa fizičkih sposobnosti.

Provjera morfološkog statusa i vještine plivanja, kao i testiranje fizičkih sposobnosti, vršiće se u skladu sa Odlukom o metodu i načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke prvog i drugog nivoa u Graničnoj policiji BiH, koja je dostupna na web stranici GP BiH.

Za test fizičkih sposobnosti kandidati su dužni posjedovati adekvatnu sportsku opremu (trenerke, patike) i opremu za plivanje (kupaći kostim, kapa za plivanje, peškir i papuče) te identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš) i jedinstvenu šifru koja im je dodjeljena prilikom testiranja iz testa opšteg znanja 13.01.2019. godine.

Prije početka testiranja, kandidati će biti upoznati sa pravilima testiranja, pravilima provjere vještine plivanja i pravilima ponašanja koja su dužni poštovati. U slučaju nepoštovanja navedenih pravila, kandidat će biti udaljen sa testiranja i isključen iz dalje konkursne procedure, o čemu odluku donose prisutni članovi Komisije.

Ovom prilikom obavještavamo kandidate da će službena lica GP BiH prije početka testiranja izvršiti uvid u identifikacione dokumente i šifre kandidata koji pristupaju testiranju. Kandidati će se potpisati na listu kao dokaz da su isti:

  • pristupili testiranju,

  • da su zdravstveno sposobni za provjere propisane članom 8. i 10. Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke prvog i drugog nivoa u Graničnoj policiji BiH,

  • te da kandidati snose ličnu odgovornost za eventualne povrede koje mogu nastati prilikom provođenja testa fizičkih sposobnosti i vještine plivanja.

Kandidati koji iz bilo kojih razloga ne pristupe testiranju fizičkih sposobnosti i vještine plivanja ili koji tokom testiranja odustanu od istog, biće isključeni iz dalje konkursne procedure.

Predsjedavajući Komisije