Obavještenje o testiranju kandidata koji su se prijavili na Javni oglas za prijem kadeta X klase GPBiH

KOMISIJA ZA IZBOR KANDIDATA-KADETA X KLASE GRANIČNE POLICIJE BI

OBAVJEŠTENJE

Za kandidate koji su se prijavili na Javni oglas za prijem kadeta X klase Granične policije BiH od 20.09.2018. godine

 

Test opšteg znanja (posebni pisani test i esej) za sve kandidate koji ispunjavaju opšte i posebne uslove i čije prijave na javni oglas su prihvaćene, biće održan dana 13.01.2019. godine (nedelja). Ukupno se na test opšteg znanja poziva 1354 kandidata. Test opšteg znanja sastoji se od dva dijela:

  • posebnog pisanog testa,

  • pismeni esej na zadatu temu.

 

MJESTO I VRIJEME TESTIRANJA

Kandidati sa početnim slovom prezimena:

A, C, Č, Ć, DŽ, Đ, E, F, H, I, J, M, N, O, P, R, S, Š, U, V, Z i Ž,

biće testirani u Sarajevu u prostorijama Mašinskog fakulteta, koji se nalazi u ulici Vilsonovo šetalište broj 9, opština Novo Sarajevo (lokacija Mašinskog falukteta vidljiva pod sljedećim linkom: http://www.mef.unsa.ba/opsti/OpceInformacije.aspx).

Kandidati sa početnim slovom prezimena:

B, D, G, K, L, LJ i T

biće testiraniu Sarajevu, u prostorijama Parlamentarne skupštine BiH, koja se nalazi na adresi Trg BiH 1, Sarajevo (lokacija Parlamentarne skupštine vidljiva pod sljedećim linkom: https://www.parlament.ba).

Testiranje kandidata počinje dana 13.01.2019. godine u 12:00 časova, a kandidati na testiranje pristupaju sa hemijskom olovkom ili naliv perom, ličnom kartom ili pasošem, najkasnije jedan sat i 30 minuta prije početka testiranja (ne kasnije od 10,3o časova).

 PRAVILA TESTIRANJA

Kandidati koji zakasne na testiranje neće moći pristupiti testiranju, a kandidati koji iz bilo kojih razloga ne pristupe testiranju će biti isključeni iz dalje konkursne procedure.

Ovlašćena službena lica Granične policije BiH će po dolasku kandidata, prije početka testiranja izvršiti uvid u pomenute identifikacione dokumente od svih kandidata koji pristupaju testiranju, kojom prilikom će kandidatima biti dodijeljene jedinstvene šifre, a kandidati će se potpisati na listu sa upisanim šiframa, kao dokaz činjenice da su pristupili testiranju i da su upoznati sa jedinstvenom šifrom. Nakon dodjeljivanja jedinstvene šifre, kandidati će biti upućeni na mjesto za testiranje.

Kandidati tokom testiranja mogu koristiti samo hemijsku olovku ili naliv pero za popunjavanje posebnog pisanog testa i pisanje eseja. Tokom testiranja, na radnoj klupi nije dopušteno držanje drugih stvari osim testa i hemijske olovke. Zabranjeno je tokom trajanja testa koristiti mobilne telefone ili druge elektronske uređaje, a kandidat koji bude koristio navedene uređaje će biti udaljen sa testiranja i isključen iz dalje konkursne procedure.

Vrijeme dozvoljeno za rad posebnog pisanog testa je 60 minuta, a vrijeme za pisanje eseja je 45 minuta.

Prije početka testiranja, prisutni član Komisije će kandidate upoznati sa pravilima testiranja i pravilima ponašanja kandidata tokom testiranja. Svi kandidati koji pristupe testiranju su dužni poštovati pravila ponašanja koja će im biti usmeno saopštena. U slučaju nepoštovanja navedenih pravila, kandidat će biti udaljen sa testiranja i isključen iz dalje konkursne procedure, o čemu odluku donose prisutni članovi Komisije.

U procesu pregleda dostavljene dokumentacije odbačene su prijave za 341 kandidata, koje su bile neblagovremne, neuredne i nepotpune, ili kandidati nisu ispunjavali uslove tražene Javnim oglasom. Ovim kandidatima dostavljene su pismene obavijesti o razlozima odbacivanja njihove prijave, te isti ne mogu pristupiti testu opšteg znanja u skladu sa odredbama člana 51. Zakona o policijskim službenicima BiH (Sl.glasnik BiH broj: 27/04, 63/04, 05/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08, 35/09 i 07/12) – kojim je propisano da „samo kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove i koji su podnijeli svu traženu dokumentaciju imaju pravo pristupa testiranju“.

Dodatne informacije u vezi sa navedenim, mogu se dobiti pozivom na telefonski broj 033/755-393 dana 07.01. i 08.01.2019. godine u vremenu od 11:00 do 16:00 časova.

Predsjedavajući komisije