Zoran Galić, ravnatelj Granične policije BiH


Zoran Galić, ravnatelj Granične policije BiH

Poštovani posjetitelji!


Granična policija BiH, uz složeno stanje na granici zbog pritiska migranata, maksimalno je angažirala postojeće materijalno-tehničke i ljudske potencijale, zbog čega su u brojnim područjima rada u 2018. godini rezultati bolji u odnosu na 2017. godinu.


Više>>>

Najčešće postavljena pitanja

Je li potrebna punomoć za prelazak državne granice maloljetnog državljanina BiH?

Člankom 8. stavak (2) Zakona o putnim ispravama ("Službeni glasnik BiH", br.: 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04 , 53/07, 15/08, 33/08, 39/08 i 60/13) predviđeno je da nositelj putne isprave državljanin BiH mlađi od 14 godina, odnosno poslovno nesposobne osobe mogu putovati u inozemstvo u pratnji jednog ili oba roditelja ili zakonskog zastupnika, odnosno staratelja.

Nositelj putne isprave, državljanin BiH mlađi od 14 godina mora imati suglasnost oba roditelja ili zakonskog zastupnika, odnosno staratelja, ovjerenu kod nadležnog tijela ako putuje u pratnji druge osobe.

Prema vаžеćеm Zаkоnu о putnim isprаvаmа BiH, zа mаlоdobne osobe, оdnоsnо pоslоvnо nеspоsоbne osobe zаhtjеv zа izdаvаnjе putnе isprаvе pоdnоsi јеdаn оd rоditеljа, uz suglаsnоst drugоg rоditеljа, оdnоsnо drugi zаkоnski zаstupnik.

Iznimno, putnа isprаvа izdаt ćе sе u sljеdеćim slučајеvimа:

  • a) аkо sе јеdаn оd rоditеljа vоdi kао nеstаla osoba,
  • b) аkо је јеdаn оd rоditеljа nеpоznаtоg prеbivаlištа ili bоrаvištа,
  • c) аkо је јеdаn оd rоditеljа nеdоstupаn оrgаnu nаdlеžnоm zа izdаvаnjе putnе isprаvе,
  • d) ako je jednom od roditelja odlukom suda dodijeljeno starateljstvo nad djetetom, osim u slučaju da istom odlukom suda izdavanje putne isprave i putovanje djeteta u inostranstvo nije uvjetovano saglasnošću oba roditelja.

Dakle, nе pоstојi zаkоnskа оbvеzа pоsjеdоvаnjа pisаnе suglаsnоsti drugog rоditеljа prilikom putоvаnjа u inоzemstvо, odnosno nеmа smеtnji dа nositelj putne isprave, državljanin BiH mlađi od 14 godina putuје sа јеdnim оd rоditеljа ili zakonskim zastupnikom, odnosno starateljem.

Pisаnа suglаsnоst mоžе biti pоtrеbnа prilikоm kоntrоlе grаničnih tijela držаvе u kојu sе putuје ili prеkо čiје tеritоriје sе trаnzitirа, stoga prеpоručamo dа sе prije pоlаskа nа put prоvjеri u diplоmаtskо-kоnzulаrnim prеdstаvništvimа tih zеmаljа.

Mogu li državljani BiH putovati u Crnu Goru (ili Republiku Srbiju) s važećom osobnom iskaznicom?

Člankom 1. stavak (1) Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Savjeta ministara Srbije i Crne Gore o uvjetima putovanja državljana dviju država („Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori“, br. 10/04) propisano je da državljani država strana ugovornica mogu ulaziti na teritorij države druge strane ugovornice sa osobnom iskaznicom ili putnom ispravom, bez vize, na svim graničnim prijelazima otvorenim za međunarodni promet i u njoj boraviti do 90 dana od dana ulaska.

Sukladno navedenom, državljani Bosne i Hercegovine kada putuju u Crnu Goru mogu prilikom prelaska državne granice koristiti važeću osobnu iskaznicu. Za sva druga pitanja u vezi sa boravkom u Crnoj Gori potrebno je kontaktirati Veleposlanstvo Crne Gore u Bosni i Hercegovini.

Može li državljanin BiH sa osobnom iskaznicom putovati u Republiku Hrvatsku?

Nakon ulaska Republike Hrvatske u Evropsku uniju, državljani Bosne i Hercegovine moraju posjedovati važeću putnu ispravu za ulazak i bezvizni boravak do 90 dana na teritoriju Republike Hrvatske.

Koji dokumenti su potrebni za vozilo registrirano u stranoj zemlji prilikom prelaska državne granice BiH?

Zakonom o osnovima sigurnosti prometa na cestama u BiH propisano je da kada upravlja motornim i priključnim vozilom registriranim u stranoj zemlji, vozač mora imati kod sebe:

  • važeću potvrdu o registraciji vozila,
  • registracijske tablice za to vozilo koje je izdalo nadležno tijelo zemlje u kojoj je vozilo registrirano,
  • međunarodnu oznaku zemlje,
  • međunarodnu ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti koja važi na teritoriju BiH (zeleni karton ili polica graničnog osiguranja).

Da li je potrebna punomoć za upravljanje tuđim motornim vozilom prilikom prelaska (ulaz/izlaz) državne granice Bosne i Hercegovine?

Obavještavamo vas da u skladu sa odredbama Zakona o graničnoj kontroli (''Službeni glasnik BiH'' broj 53/09, 54/10 i 47/14) i Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 06/6, 75/6, 44/7, 84/9, 48/10, 18/13 i) nije propisana obveza posjedovanja, odnosno nije potrebna punomoć za upravljanje tuđim motornim vozilom prilikom prelaska (ulaz/izlaz) državne granice Bosne i Hercegovine.

Ujedno koristimo priliku da Vas upoznamo da je Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH propisano da kada upravlja motornim i priključnim vozilom koje je registrovano u stranoj zemlji vozač mora imati kod sebe važeću potvrdu o registraciji vozila,registarske tablice za to vozilo koje je izdao nadležni organ zemlje u kojoj je vozilo registrovano,međunarodnu oznaku zemlje i međunarodnu ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti koja važi na teritoriji BiH (zeleni karton ili polica graničnog osiguranja).