Zoran Galić, ravnatelj Granične policije BiH

Zoran Galić, direktor Granične policije BiH

Zoran Galić, ravnatelj Granične policije BiH

Poštovani posjetitelji!

Prije 16 godina uspostavljena je prva multietnička agencija za provedbu zakona u BiH. Od tada, pa do danas Granična policija BiH je postala organizacijski i funkcionalno stabilna, cjelovita i učinkovita u izvršenjupovjerenih joj zadaća. Poslove granične kontrole i nadzora granice obavljamo sukladno standardima i propisima EU. Iako smo ustrojeni prema ugledu na suvremene europske granične policije i osposobljeni obavljati sve zadaće iz naše nadležnosti, težimo promjenama nabolje. Više>>>

Najčešće postavljena pitanja

Je li potrebna punomoć za prelazak državne granice maloljetnog državljanina BiH?

Člankom 8. stavak (2) Zakona o putnim ispravama ("Službeni glasnik BiH", br.: 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04 , 53/07, 15/08, 33/08, 39/08 i 60/13) predviđeno je da nositelj putne isprave državljanin BiH mlađi od 14 godina, odnosno poslovno nesposobne osobe mogu putovati u inozemstvo u pratnji jednog ili oba roditelja ili zakonskog zastupnika, odnosno staratelja.

Nositelj putne isprave, državljanin BiH mlađi od 14 godina mora imati suglasnost oba roditelja ili zakonskog zastupnika, odnosno staratelja, ovjerenu kod nadležnog tijela ako putuje u pratnji druge osobe.

Prema vаžеćеm Zаkоnu о putnim isprаvаmа BiH, zа mаlоdobne osobe, оdnоsnо pоslоvnо nеspоsоbne osobe zаhtjеv zа izdаvаnjе putnе isprаvе pоdnоsi јеdаn оd rоditеljа, uz suglаsnоst drugоg rоditеljа, оdnоsnо drugi zаkоnski zаstupnik.

Iznimno, putnа isprаvа izdаt ćе sе u sljеdеćim slučајеvimа:

  • a) аkо sе јеdаn оd rоditеljа vоdi kао nеstаla osoba,
  • b) аkо је јеdаn оd rоditеljа nеpоznаtоg prеbivаlištа ili bоrаvištа,
  • c) аkо је јеdаn оd rоditеljа nеdоstupаn оrgаnu nаdlеžnоm zа izdаvаnjе putnе isprаvе,
  • d) ako je jednom od roditelja odlukom suda dodijeljeno starateljstvo nad djetetom, osim u slučaju da istom odlukom suda izdavanje putne isprave i putovanje djeteta u inostranstvo nije uvjetovano saglasnošću oba roditelja.

Dakle, nе pоstојi zаkоnskа оbvеzа pоsjеdоvаnjа pisаnе suglаsnоsti drugog rоditеljа prilikom putоvаnjа u inоzemstvо, odnosno nеmа smеtnji dа nositelj putne isprave, državljanin BiH mlađi od 14 godina putuје sа јеdnim оd rоditеljа ili zakonskim zastupnikom, odnosno starateljem.

Pisаnа suglаsnоst mоžе biti pоtrеbnа prilikоm kоntrоlе grаničnih tijela držаvе u kојu sе putuје ili prеkо čiје tеritоriје sе trаnzitirа, stoga prеpоručamo dа sе prije pоlаskа nа put prоvjеri u diplоmаtskо-kоnzulаrnim prеdstаvništvimа tih zеmаljа.

Mogu li putovati u zemlje Europske unije s putovnicom koja ističe za manje od tri mjeseca? Koliko dana mogu boraviti i koliko mi je novca potrebno za namjeravani boravak u EU?

Granična policija BiH nije nadležna za pitanja ulaska i boravka u drugim zemljama. Za sve uvjete ulaska i boravka u zemlji u koju putujete trebalo bi se obratiti nadležnim tjelima te zemlje koji će vam dati točne informacije o uvjetima ulaska i boravka u toj zemlji.

Mogu li državljani BiH putovati u Crnu Goru (ili Republiku Srbiju) s važećom osobnom iskaznicom?

Člankom 1. stavak (1) Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Savjeta ministara Srbije i Crne Gore o uvjetima putovanja državljana dviju država („Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori“, br. 10/04) propisano je da državljani država strana ugovornica mogu ulaziti na teritorij države druge strane ugovornice sa osobnom iskaznicom ili putnom ispravom, bez vize, na svim graničnim prijelazima otvorenim za međunarodni promet i u njoj boraviti do 90 dana od dana ulaska.

Sukladno navedenom, državljani Bosne i Hercegovine kada putuju u Crnu Goru mogu prilikom prelaska državne granice koristiti važeću osobnu iskaznicu. Za sva druga pitanja u vezi sa boravkom u Crnoj Gori potrebno je kontaktirati Veleposlanstvo Crne Gore u Bosni i Hercegovini.

Kako državljani Republike Hrvatske mogu dobiti pograničnu propusnicu?

Podnošenje zahtjeva i informacije o ispunjavanju uvjeta i potrebnoj dokumentaciji za izdavanje pogranične propusnice možete dobiti u mjesno nadležnoj postrojbi Granične policije Bosne i Hercegovine.

Podatci o mjesnoj nadležnosti postrojbi GPBiH za izdavanje pograničnih propusnica su na www.granpol.gov.ba

Mogu li dobiti potvrdu o prelasku državne granice Bosne i Hercegovine i na koji način?

Sukladno Zakonu o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini, potrebno je obratiti se službeniku za informiranje Granične policije Bosne i Hercegovine zahtjevom za dostavu podataka o prelasku državne granice.

Vaš zahtjev bit će razmotren te će, sukladno Zakonu o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini, biti doneseno rješenje.

Na zvaničnoj internetskoj stranici GPBiH je vodič za pristup informacijama kojima raspolaže Granična policija Bosne i Hercegovine, kao i obrazac zahtjeva za pristup informacijama koji je potrebno popuniti.