Zoran Galić, ravnatelj Granične policije BiH


Zoran Galić, ravnatelj Granične policije BiH

Poštovani posjetitelji!


Granična policija BiH, uz složeno stanje na granici zbog pritiska migranata, maksimalno je angažirala postojeće materijalno-tehničke i ljudske potencijale, zbog čega su u brojnim područjima rada u 2018. godini rezultati bolji u odnosu na 2017. godinu.


Više>>>

Najčešće postavljena pitanja

Uvjeti za prelazak državne granice BiH uslijed pandemije koronavirusa za državljanje BiH, strance i osobe sa dvojnim državljanstvom

Mogu li državljani BiH prijeći državnu granicu BiH tijekom pandemije koronavirusa COVID-19 ?

Državljani BiH mogu prijeći državnu granicu s valjanim/važećim putnim ispravama.

Putna isprava je valjana/važeća putovnica ili drugi identifikacijski dokument koji je izdalo nadležno tijelo vlasti BiH te valjana/važeća osobna iskaznica i drugi identifikacijski dokument s fotografijom koji se može koristiti za prelazak državne granice.i priznat je međunarodnim ugovorom čija je BiH ugovorna strana.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, donijelo je novu Odluku o dopunama Odluke o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu, od 21.5.2020. godine.

Odredbe o zabrani ulaska iz članka 2. ove odluke ne primjenjuju se na državljane Bosne i Hercegovine koji imaju dvojno državljanstvo te oni mogu ući u Bosnu i Hercegovinu s osobnom iskaznicom izdanom od strane nadležnog tijela Bosne i Hercegovine, bez obzira na način ulaska u drugu državu iz koje se vraćaju.

 

NAPOMENA:

Sve navedene osobe obvezne su pridržavati se i poštivati sva uputstva i naredbe nadležnih tijela Bosne i Hercegovine (epidemioloških i zdravstvenih službi), dok se od strane nadležnih zdravstveno-epidemioloških službi na graničnim prijelazima prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu više ne određuje mjera samoizolacije.

 

 

Mogu li strani državljani prijeći državnu granicu BiH tijekom pandemije koronavirusa COVID-19?

Odlukom Vijeća ministara BiH o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu privremeno je zabranjen ulazak stranaca u BiH.

Ove mjere ne odnose se na državljane Republike Hrvatske koji tranzitiraju kroz neumski koridor, vozače i suvozače teretnih vozila prilikom obavljanja međunarodnog transporta robe u cestovnom prometu, kao i posadu i kabinsko osoblje zrakoplova čije je krajnje odredište Bosna i Hercegovina. U slučaju međunarodnog tranzita prijevoza robe cestovnim putem, boravak posade teretnog vozila u Bosni i Hercegovini se ograničava na najviše 12 sati.

Odluka se ne primjenjuje na diplomatsko-konzularno osoblje akreditirano (rezidentno) u Bosni i Hercegovini, uz napomenu da je isto obvezno pridržavati se i poštivati sve upute i naredbe nadležnih tijela Bosne i Hercegovine (epidemioloških i zdravstvenih službi). Prilikom ulaska na teritoriju Bosne i Hercegovine, osim diplomatske iskaznice Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine (tipa „D“, „MO“, „K“, „S“, „PO“, „PK“, „PP“), potrebno je posjedovati i predočiti odgovarajuć valjanu/važeću putovnicu, dok je izlaz iz BiH dozvoljen.

Odluka se, također,  ne primjenjuje na:

a) zdravstvene radnike koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu radi angažmana u struci,

b) osobe koje zahtijevaju hitno medicinsko liječenje,

c) maloljetne strance u pratnji roditelja ili staratelja državljanina Bosne i Hercegovine,

d) službe i timove Civilne zaštite,

e) pripadnike vojnih snaga država članica Sjeveroatlantskog ugovora i ostalih država koje sudjeluju u Partnerstvu za mir i pripadnika Stožera NATO-a i EUFOR-a u Bosni i Hercegovini,

f) strance koji imaju odobren stalni ili privremeni boravak u BiH,

g) vozače i pratitelje u slučajevima prijenosa posmrtnih ostataka,

h) posade teretnih vlakova i brodova u međunarodnom prometu,

i) čelnike država i članove njihovih izaslanstava čiji je dolazak i odlazak najavljen GPBiH diplomatskim putem ili putem protokola nadležnog tijela BiH,

j) tranzit stranaca radi povratka u zemlju uobičajenog boravka, bez zadržavanja na teritoriju BiH,

k) strance koji imaju posebnu dozvolu za ulazak Bosnu i Hercegovinu, boravak ili tranzit kroz Bosnu i Hercegovinu izdanu od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine,

l) stranca koji je supružnik državljanina Bosne i Hercegovine.

m) strance članove uže porodice (bračni partner, roditelji, djeca, braća i sestre) umrle osobe, koji radi prisustva ukopu umrle osobe mogu boraviti u Bosni i Hercegovini najviše 72 sata od trenutka ulaska u Bosnu i Hercegovinu, ne računajući eventualni period izolacije, pod uslovom da posjeduju dokaze o smrti i srodstvu sa umrlom osobom,

n) stranca koji u Bosnu i Hercegovinu ulazi zbog poslovnih obaveza, pod uslovom da posjeduje poziv pravnog lica iz Bosne i Hercegovine koje ga angažuje u Bosni i Hercegovini i posjeduje potvrdu o negativnosti testa na virus SARS-CoV-2, ne starije od 48 časova od trenutka ulaska.

Odlukom Vijeća ministara BiH o izmjeni i dopuni Odluke o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu, od 28.5.2020.godine, omogućava se ulazak u BiH državljanima susjednih zemalja, i to Crne Gore, Republike Hrvatske i Republike Srbije. Ova odluka stupila je na snagu danom donošenja.

Izmjenom Odluke Vijeća ministara BiH od 2.6.2020. godine, odobrava se ulazak u BiH maloljetnim strancima koji su u pratnji roditelja ili staratelja državljanina Bosne i Hercegovine, kao i strancu koji je supružnik državljanina Bosne i Hercegovine.

 

NAPOMENA:

Sve navedene osobe obvezne su pridržavati se i poštivati sva uputstva i naredbe nadležnih tijela Bosne i Hercegovine (epidemioloških i zdravstvenih službi), dok se od strane nadležnih zdravstveno-epidemioloških službi na graničnim prijelazima prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu više ne određuje mjera samoizolacije.

 

Mogu li osobe s dvojnim državljanstvom (BiH i drugo) prijeći državnu granicu BiH tijekom pandemije koronavirusa COVID-19 ?

Nositelj valjane/važeće strane putne isprave koji ima državljanstvo BiH prilikom pristupanja graničnoj kontroli potrebno je da se identificira kao državljanin BiH, kako bi mu se odobrio prelazak državne granice. Ako ta osoba kao državljanin BiH, prilikom prelaska državne granice, ne posjeduje valjanu/važeću putnu ispravu BiH, policijski službenici Granične policije BiH će poduzeti određene mjere i radnje sukladno zakonskim ovlastima, te eventualno utvrditi prekršajnu odgovornost zbog neposjedovanja valjane/važeće putne isprave.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, donijelo je novu Odluku o dopunama Odluke o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu, od 21.5.2020. godine.

Odredbe o zabrani ulaska iz članka 2. ove odluke ne primjenjuju se na državljane Bosne i Hercegovine koji imaju dvojno državljanstvo te oni mogu ući u Bosnu i Hercegovinu s osobnom iskaznicom izdanom od strane nadležnog tijela Bosne i Hercegovine, bez obzira na način ulaska u drugu državu iz koje se vraćaju.

NAPOMENA:

Sve navedene osobe obvezne su pridržavati se i poštivati sva uputstva i naredbe nadležnih tijela Bosne i Hercegovine (epidemioloških i zdravstvenih službi), dok se od strane nadležnih zdravstveno-epidemioloških službi na graničnim prijelazima prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu više ne određuje mjera samoizolacije.

 

Je li potrebna punomoć za prelazak državne granice maloljetnog državljanina BiH?

Člankom 8. stavak (2) Zakona o putnim ispravama ("Službeni glasnik BiH", br.: 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04 , 53/07, 15/08, 33/08, 39/08 i 60/13) predviđeno je da nositelj putne isprave državljanin BiH mlađi od 14 godina, odnosno poslovno nesposobne osobe mogu putovati u inozemstvo u pratnji jednog ili oba roditelja ili zakonskog zastupnika, odnosno staratelja.

Nositelj putne isprave, državljanin BiH mlađi od 14 godina mora imati suglasnost oba roditelja ili zakonskog zastupnika, odnosno staratelja, ovjerenu kod nadležnog tijela ako putuje u pratnji druge osobe.

Prema vаžеćеm Zаkоnu о putnim isprаvаmа BiH, zа mаlоdobne osobe, оdnоsnо pоslоvnо nеspоsоbne osobe zаhtjеv zа izdаvаnjе putnе isprаvе pоdnоsi јеdаn оd rоditеljа, uz suglаsnоst drugоg rоditеljа, оdnоsnо drugi zаkоnski zаstupnik.

Iznimno, putnа isprаvа izdаt ćе sе u sljеdеćim slučајеvimа:

  • a) аkо sе јеdаn оd rоditеljа vоdi kао nеstаla osoba,
  • b) аkо је јеdаn оd rоditеljа nеpоznаtоg prеbivаlištа ili bоrаvištа,
  • c) аkо је јеdаn оd rоditеljа nеdоstupаn оrgаnu nаdlеžnоm zа izdаvаnjе putnе isprаvе,
  • d) ako je jednom od roditelja odlukom suda dodijeljeno starateljstvo nad djetetom, osim u slučaju da istom odlukom suda izdavanje putne isprave i putovanje djeteta u inostranstvo nije uvjetovano saglasnošću oba roditelja.

Dakle, nе pоstојi zаkоnskа оbvеzа pоsjеdоvаnjа pisаnе suglаsnоsti drugog rоditеljа prilikom putоvаnjа u inоzemstvо, odnosno nеmа smеtnji dа nositelj putne isprave, državljanin BiH mlađi od 14 godina putuје sа јеdnim оd rоditеljа ili zakonskim zastupnikom, odnosno starateljem.

Pisаnа suglаsnоst mоžе biti pоtrеbnа prilikоm kоntrоlе grаničnih tijela držаvе u kојu sе putuје ili prеkо čiје tеritоriје sе trаnzitirа, stoga prеpоručamo dа sе prije pоlаskа nа put prоvjеri u diplоmаtskо-kоnzulаrnim prеdstаvništvimа tih zеmаljа.

Može li državljanin BiH sa osobnom iskaznicom putovati u Republiku Hrvatsku?

Nakon ulaska Republike Hrvatske u Evropsku uniju, državljani Bosne i Hercegovine moraju posjedovati važeću putnu ispravu za ulazak i bezvizni boravak do 90 dana na teritoriju Republike Hrvatske.

Da li državljani EU mogu ulaziti, boraviti i tranzitirati kroz BiH samo uz posjedovanje važeće lične karte?

Člankom 20. Odluke o vizama („Službeni glasnik BiH“, br. 3/15) propisano je da  državljani zemalja članica Europske unije, potpisnica Schengenskog ugovora: Andore, Crne Gore, Lihtenštajna, Monaka, San Marina, Srbije, Svete Stolice i Švicarske, mogu ulaziti, izlaziti, tranzitirati i boraviti na teritoriju BiH do 90 dana u periodu od šest mjeseci počevši od dana prvog ulaska, osim sa putnom ispravom, i sa važećom osobnom iskaznicom kojom se dokazuje identitet i državljanstvo.

Mogu li državljani BiH putovati u Crnu Goru (ili Republiku Srbiju) s važećom osobnom iskaznicom?

Člankom 1. stavak (1) Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Savjeta ministara Srbije i Crne Gore o uvjetima putovanja državljana dviju država („Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori“, br. 10/04) propisano je da državljani država strana ugovornica mogu ulaziti na teritorij države druge strane ugovornice sa osobnom iskaznicom ili putnom ispravom, bez vize, na svim graničnim prijelazima otvorenim za međunarodni promet i u njoj boraviti do 90 dana od dana ulaska.

Sukladno navedenom, državljani Bosne i Hercegovine kada putuju u Crnu Goru mogu prilikom prelaska državne granice koristiti važeću osobnu iskaznicu. Za sva druga pitanja u vezi sa boravkom u Crnoj Gori potrebno je kontaktirati Veleposlanstvo Crne Gore u Bosni i Hercegovini.